Projekt zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Według Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga zmian, by umożliwić efektywne kształtowanie przestrzeni publicznej. Dlatego też nowelizacja ustawy została przekazana do konsultacji społecznych i uzgodnień.

Najważniejsze problemy

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do najważniejszych i najistotniejszych problemów dotyczących przestrzeni publicznej zalicza między innymi: nieuporządkowana zabudowę oraz nieprzestrzeganie zasad urbanistyki przy planowaniu przestrzeni. Zdaniem resortu powoduje to większe koszty budowy oraz utrzymania infrastruktury, w tym: dróg, sieci kanalizacyjnych, czy wodociągowych. Chaotyczna zabudowa utrudnia również życie mieszkańców poprzez trudny dojazd do pracy, czy utrudniony dostęp do miejsc rekreacji.

Brak pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni

Kolejnym problemem infrastruktury jest przeznaczanie zbyt dużej ilości terenów pod zabudowę mieszkaniową. Zdaniem resortu świadczy to o nieznajomości potrzeb rozwoju gmin, ich sytuacji demograficznej. Zastrzeżenia dotyczą również zbyt małego udziału społeczności lokalnych w panowaniu przestrzeni, a także dostosowania gmin do użytkowania przez pieszych, rowerzystów, czy osoby niepełnosprawne.

Budowy tylko na przygotowanych terenach

Według nowelizacji inwestycje budowlane mają być kierowane na tereny, które są już odpowiedniego przygotowane, posiadają konieczną infrastrukturę. W praktyce, decyzje o kryteriach zabudowy będą wydawane tylko i wyłącznie na tereny do tego już przygotowane.

Plany miejscowe

Zmienione przepisy będą także określać procedury i zakres tworzenia planów miejscowych. Wiadomo już, że będą one wymagały dokonania analiz obejmujących swoim zakresem między innymi podaż oraz zapotrzebowanie na tereny budowlane. Możliwe będzie również uchwalenie nowego planu miejscowego w oparciu o wystąpienie prywatnego podmiotu, który będzie zobligowany do wyposażenia terenów w stosowną infrastrukturę, a także do bezpłatnego przekazania jej gminie.

Przyjazne miasto

Celem nowelizacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest również stworzenie miast zwartych, które będą wygodne dla pieszych, rowerzystów. Osiągnięcie tego celu ma zapewnić wprowadzenie katalogu podstawowych zasad w planowaniu zagospodarowania przestrzeni.

By miasta dobrze służyły społeczeństwu, zgodnie z jego potrzebami, uchwalanie planów miejscowych będzie odbywać się przy zaangażowaniu zainteresowanych podmiotów oraz społeczności lokalnych. Takie działanie ma zagwarantować solidne fundamenty do określania przeznaczenia terenów.

Trochę zieleni

Znowelizowane prawo ma również określić zasady i wymóg wydzielania terenów, które mają być przeznaczone pod zieleń publiczną, parki, place, czy skwery oraz obiekty kulturalne. W ten sposób uzyskamy przestrzenie otwarte dla mieszkańców.

Możesz również polubić…