Na czym polega scalenie i podział gruntów?

Podział nieruchomości jest koniczny, gdy wydzielone w wyniku podziału działki mieszczą się w granicach nieruchomości sprzed tego podziału.

Podział scalenia i podziału odbywa się, gdy zgodnie ze wskazaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postępowaniem tego typu obejmuje się większą ilość nieruchomości.

W wyniku scalenia i podziału następuje przekształcenie niekorzystnie ukształtowanych nieruchomości. Dzięki temu można je wykorzystać zgodnie z celem przeznaczenia.

Warunki scalenia oraz podziału określa dokładnie plan miejscowy. O rozpoczęciu całego procesu decyduje rada gminy.

Pierwszy etap to scalenie, zniesienie granic między danymi działkami. W drugiej kolejności zostaje opracowany projekt geodezyjny podziału wskazanego obszaru na nowe działki, dzięki czemu będzie można je wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
Informację o podjętej uchwale podaje się do informacji publicznej.

Powierzchnię każdej z działek pomniejsza się o powierzchnię potrzebną do wydzielenia gruntu pod nowe drogi lub poszerzenie istniejących. Pomniejszenie odbywa się kosztem każdej z działek, jest to podział sprawiedliwy.

Decyzja, która zostaje ostatecznie podjęta, jest podstawą do zamknięcia istniejących i założenia nowych ksiąg wieczystych, jak również ujawnienia nowego stanu prawnego danej nieruchomości, wyznaczenia oraz utrwalenia na gruncie granic nieruchomości, które powstały w wyniku scalenia oraz podziału. Ostatecznie następuje wprowadzenie uczestników postępowania na nowo powstałą nieruchomość.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz